Tips

Här kan du få tips om vad du ska tänka på innan du köper ny värmepanna eller om du ska flytta till ett nytt boende. 
Vid vedeldning är det viktigt att elda med rätt sorts ved och att den är torr. 
Det är viktigt att du väljer rätt lokaleldstad för just ditt syfte.


Så här blir veden torr

Avverka veden under vinterhalvåret.

Barka, klyv och kapa den i rätt storlek så snart som möjligt. Barkad och kluven ved torkar flera gånger snabbare än obarkad, hel ved.

Ved kan syrefällas. Träden fälls just på våren när löven har slagit ut. Vänta sedan 2-3 veckor med att kvista och klyva träden. Då har löven vissnat och dragit fukt ur träden.

Torka veden under våren och sommaren fritt under tak så att sol och vind kan torka och föra bort fuktigheten.

Veden läggs sedan inomhus för torkning.

Rå ved innehåller mer än 50% fukt. Ved som avverkas på vintern och får torka utomhus under våren och sommaren innehåller ca 25% fukt. Rumstorr ved innehåller ca 18% fukt. Veden bör vara pannrumsvarm och inte hålla högre fuktighet än 18% för att förbränningsresultatet skall bli bra. Eldar man med fuktig ved måste man först ånga bort fukten. Detta kräver värmeenergi och sänker eldstadstemperaturen med följd att eldningen ger lite värme och stora luftföroreningar.


Olika vedslag

BJÖRK – Brinner jämt och fint. Har ett bra värmevärde.
GRAN – Veden är lätt och har ett ganska lågt värmevärde. Man måste elda ungefär 20% mer granved än björkved för att få samma värme. Granved sprätter.
TALL – Veden är rik på kåda och brinner jämnt.
AL, ASP – Brinner jämnt och fint, men har inte samma höga värmevärde som björk.
ASK, ALM – Har högt värmevärde och glöder länge efter att elden har slocknat.
BOK, EK – Tunga energirika träslag. Garvsyra i ek kan skada plåt i eldstad och rökkanal. Garvsyran försvinner om man torkar ekveden längre än två år.

DET ÄR BÄST ATT BLANDA OLIKA VEDSLAG VID ELDNING.


Checklista för vedeldare

 1. Är anläggningen besiktigad för vedeldning av skorstensfejarmästaren
 2. Är draget i skorstenen tillräckligt? Rätt rökkanalsarea, tillräcklig skorstenshöjd.
 3. Ger utrustningen maximalt 350 °C rökgastemperatur vid maxbelastning?
 4. Klarar skorstenen en sotbrand?
  (Mineralullsisolerad stålskorsten gör det ej)
 5. Klarar utrustningen miljökravet 30 mg tjära/MJ?
  (Rådgör med skorstensfejarmästaren)
 6. Kan pannan eldas med dragluckan i ett fast läge utan kokning?
 7. Finns ackumulatortank?
 8. Är utrustningen typgodkänd och har ingående komponenter SA- eller ET kontrollmärken?
 9. Har säkerhetsutrustningen kontrollbesiktigats innan anläggningen tagits i drift?
 10. Kontrolleras säkerhetsventiler och säkerhetsledningar regelbundet?
 11. Förvaras sot och aska i obrännbara kärl utan närhet till brännbart material? (Golv,väggar.)
 12. Lagras bränslet luftat men under tak?(Helst minst ett år före användandet.)
 13. Elda inte hushållsavfall, målade bräder, impregnerat virke.
 14. Vet alla som eldar anläggningen hur man till exempel häver en kokning i pannan?
 15. Finns brandklassad dörr till pannrummet?
 16. Har du brandsläckningsutrustning till hands?

Det räcker att du svarar nej på en enda av ovanstående frågor för att du bör se över din utrustning och snarast åtgärda dessa brister.

 


Ring oss gärna på 0515 – 71 13 55 för ytterligare information eller kontakta oss via kontaktformuläret här nedan: